Secció 1a.- Incorporació

Art. 7è.- Requisits
1. Podrà ésser soci ordinari de la Societat qualsevol persona física amb capacitat jurídica i d’obrar que sigui economista, d’acord amb les condicions que estableixen els col·legis professionals, i també aquelles persones que, malgrat no se’ls consideri professionalment economistes, facin o hagin fet aportacions significatives al camp de l’economia.
2. Les sol·licituds d’admissió, segons el formulari establert en cada moment, seran presentades al vocal de promoció o bé a qui en faci la funció, amb dues signatures de socis.
L’aprovació de la sol·licitud correspondrà a la Junta Directiva, la qual notificarà l’admissió o la causa de la no acceptació, segons les disposicions reglamentàries.
3. Per tal de tenir la condició de soci cal satisfer la quota anual.

Art. 8è.- Denegació. La denegació d’una sol·licitud serà fonamentada en causes específiques contemplades en aquest reglament.

Secció 2a.- Drets i deures

Art. 9è.- Drets. Són drets dels socis de la Societat
a) Assistir a l’Assemblea General amb veu i vot.
b) Elegir els socis de la Junta Directiva i presentar-se candidat a la mateixa.
c) Assistir als actes i activitats que organitzi la Societat.
d) Rebre la informació i documentació elaborada per la Societat.
e) Participar en les tasques de la Societat i gaudir de les facultats i prerrogatives que se li reconeguin a la mateixa.

Art. 10è. Deures. Són deures dels socis de la Societat:
a) Complir el que disposen els Estatuts i el Reglament de la Societat.
b) Exercir el seu dret a vot en la Junta General i observar les resolucions de la mateixa i de la Junta Directiva, sense perjudici dels recursos pertinents.
c) Col·laborar en la realització d’activitats que, orientades als objectius de la Societat, els siguin demanades per la Junta General o per la Junta Directiva.
d) Pagar, dins el termini reglamentari, les quotes que siguin procedents.

Secció 3a.- Pèrdua de la condició de soci de la Societat

Art. 11è.- Pèrdua de la condició de soci de la Societat. Es considera que un soci causa baixa de la Societat per:
a) Defunció.
b) Incapacitat legal.
c) Renuncia voluntària comunicada.
d) Separació o expulsió per causa d’una sanció disciplinària imposada per la Junta Directiva.
e) Incompliment de les obligacions econòmiques. En aquest cas, previ requeriment de la Junta Directiva i mitjançant notificació expressa a l’interessat.

Secció 4a.- Rehabilitació

Art. 12è. Rehabilitació. En qualsevol moment es podrà rehabilitar la condició de soci de la Societat si així ho acorda la Junta Directiva a la Junta General.

Secció 5a.- Socis d’honor i mèrit

Art. 13è.- Socis d’honor. La Junta Directiva, en acord pres per majoria absoluta, pot designar socis d’honor a persones catalanes, espanyoles o estrangeres, a fi de reconèixer els seus serveis eminents a la Societat o la seva tasca en el desenvolupament de la ciència econòmica.

Art. 14è.- Socis de mèrit. Igualment, la Junta Directiva podrà designar per majoria absoluta Soci de Mèrit aquell soci que es trobi en la situació exposada en l’article anterior.
Aquestes designacions no comporten altres drets que els honorífics.

Secció 6a.- Socis protectors

Art. 15è.- Socis protectors. La Junta Directiva, per acord majoritari, podrà nomenar socis protectors a aquelles persones físiques o jurídiques que col·laboren amb la Societat de manera significativa, mitjançant aportacions econòmiques o d’altra mena.

Secció 7a.- Socis col·laboradors

Amb la finalitat que els estudiants d’economia a nivell universitari o assimilat puguin participar plenament en totes les activitats de la Societat, s’estableix la figura de «soci col·laborador», el qual gaudirà dels mateixos drets i deures que els altres socis, a excepció del dret a vot. En atenció a les característiques pròpies dels estudiants la quota serà inferior a la normal.

Agenda
nov.
23
Dt
18:00 Conferència “Mercat de Treball i...
Conferència “Mercat de Treball i...
nov. 23 @ 18:00 – 19:30
Conferència "Mercat de Treball i territori a Catalunya"
Activitat en format híbrid, virtual a través de la plataforma Zoom i presencial, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. Programa de l’acte: – 18.00 h Presentació de l’acte, a càrrec[...]

Administra