Secció 1a.- Òrgans de Govern

Art. 17è. Òrgans de Govern
1. El govern, règim, administració i representació de la Societat correspon, d’acord amb les competències que estableix el present Reglament:
— A la Junta General
— A la Junta Directiva
2. Els òrgans de govern actuaran amb caràcter col·legial i els socis exerciran sempre llurs funcions en benefici exclusiu de la Societat, amb plena independència.

Secció 2a.- De la Junta General

Art. 18è.- La Junta General
1. La Junta General és l’òrgan de govern i decisió màxima. Representa els interessos generals de la Societat.
2. Constitueixen la Junta General la totalitat de socis de la Societat.
3. A més de les facultats generals de govern, són competència específica de la Junta General les funcions següents:
a) El nomenament dels Vocals de la Junta Directiva així com la seva renovació abans del compliment del seu mandat.
b) L’aprovació i modificació dels Estatuts i del Reglament.
c) La dissolució i liquidació de la Societat.
d) L’aprovació de la gestió de la Junta Directiva, de la Memòria, dels Estats Financers, del pressupost, de les quotes i del program d’activitats.
e) Qualsevol altre assumpte que se sotmeti a la seva consideració.
4. La convocatòria de la Junta General es trametrà per escrit a tots els socis amb una antelació mínima de quinze dies. La convocatòria expressarà l’ordre del dia, la data, l’hora i el lloc, tant en 1a. com en 2a. convocatòria.
5. La Junta General precisarà, per a la vàlida constitució en primera convocatòria, l’assistència de la majoria de socis. La Segona convocatòria serà vàlida sigui quin sigui el nombre d’assistents.
Degudament acreditada la seva identitat, els socis podran utilitzar  el vot per correu si aquest arriba a la seu abans de la celebració de la Junta. No s’admetrà estar representat per un altre soci ni per tercera persona.
6. Els acords de la Junta General s’adoptaran per majoria simple de vots dels assistents. En cas de dissolució de la Societat, en què es requerirà convocatòria per una quarta part dels socis i de dues terceres parts dels assistents.
Els acords adoptats vàlidament obliguen a tots els socis de la Societat.
7. La Junta General serà presidida pel president de la Societat o, en el seu cas, pel Vicepresident o pel Vocal de més edat.
Actuarà de Secretari la mateixa persona que ostenti aquest càrrec a la Junta Directiva.
8. La Junta General podrà ésser ordinària i extraordinària.
Se celebrarà una reunió anual ordinària cap a final o començament del curs acadèmic.
La Junta General podrà ésser convocada amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi convenient el President, després d’informar a la Junta Directiva, i també a petició d’una cinquena part dels socis de la Societat, se celebrarà com les ordinàries però només podran tractar-s’hi temes per a la resolució dels quals ha estat convocada.

Secció 3a.- De la Junta Directiva

Art. 19è.- Competència i composició.
1. La Societat serà regida i administrada per una Junta Directiva. Es l’òrgan executiu de la Societat i el componen un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i cinc vocals.
La Junta Directiva podrà comptar amb l’assistència de socis col·laboradors per dur a terme la seva tasca.
Aquests tindran dret a veu.
Si la Junta ho estima convenient podrà modificar-se la composició de la Junta Directiva quan es produeixi una renovació, la qual serà sotmesa a l’aprovació de la Junta General.

Art. 20è.- Mandat.
El mandat dels vocals de la Junta Directiva serà de quatre anys. Els vocals podran ser reelegits sempre que compleixin les condicions establertes.
La Junta Directiva serà renovada per meitat cada dos anys.

Art. 21è.- Vacants i substitucions. Les vacants que es puguin produir a la Junta Directiva en el transcurs del curs acadèmic, podran ésser cobertes a criteri de la Junta fins a la celebració de la propera Junta General.
La substitució de membres de la Junta es farà a criteri de la pròpia Junta.

Art. 22è.- Facultats. Les funcions dels membres de la Junta Directiva seran les habituals en els òrgans de direcció de les Societats i en concret:
a) Representar la Societat.
b) Resoldre l’admissió o incorporació a la Societat de nous socis.
c) Proposar l’import de les quotes, així com acceptar donacions i subvencions.
d) Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.
e) Convocar les Juntes Generals.
f) Designar Comissions o Comitès de treball.
g) Preparar el programa d’activitats i el pressupost.
h) Acordar les diferents propostes que calgui presentar a la resolució de la Junta General.
i) I tot allò que sigui necessari per al compliment dels acords de la Junta General i per a la consecució de la finalitat i objectius de la Societat.

Art. 23è.- Reunions. Per tal d’assolir els objectius de la Societat, la Junta Directiva es reunirà tantes vegades com creguin convenient la majoria dels socis i, en tot cas, sempre que sigui convocada pel President i com a mínim una vegada cada trimestre.
Els acords es prendran per majoria dels assistents i el President tindrà vot de qualitat.

Art. 24è.- Eleccions.
1. La Junta trametrà la convocatòria d’eleccions a cadascun dels socis de la Societat amb la suficient antelació a la data de celebració. La convocatòria especificarà el lloc, data i període de votació.
2. Tots els socis de la Societat poden presentar-se com a candidats. Les candidatures poden ésser individuals quan es tracta de cobrir un càrrec determinat o bé conjuntes quan són diversos els càrrecs a cobrir. S’han de presentar a la seu de la Societat adreçades al President i amb antelació mínima perquè pugui ésser comunicada als seus socis.
La Junta Directiva tindrà capacitat per presentar candidatures.
3. La votació serà directa, i secreta si així es desitja. La votació es podrà fer personalment o bé per correu. En aquest darrer cas només serà vàlida si es rep abans de l’escrutini.
4. La Mesa electoral la formaran el President i el Secretari, o bé qui els substitueixi si de cas es presentaven a reelecció i per un altre soci de la Societat d’entre els presents.
Els candidats podran designar interventors que s’incorporarien a la Mesa.
La nova Junta resultant prendrà possessió dels càrrecs una vegada celebrada la votació.

Art. 25è.- Funcions dels càrrecs de la Junta Directiva.
1. President.
Correspon al President:
a) La plena representació de la Societat davant qualsevol persona i entitat.
b) Presidir la Junta General i la Junta Directiva i tots els Comitès o Comissions de treball a les quals assisteixi. El seu vot serà de qualitat.
c) Les altres funcions que li siguin delegades i totes aquelles facultats no atribuïdes expressament a la Junta General o a la Junta Directiva.
d) Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
e) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
f) L’obligació d’informar, a la secció que correspongui, d’acord amb el delegat de l’IEC, de les activitats i funcionament de la Societat.
2. Vicepresident.
Correspon al Vicepresident de substituir al President en casos d’absència per qualsevol causa, així com d’exercir totes les funcions que aquest li delegui.
3. Secretari.
Correspon al Secretari:
a) Rebre les comunicacions, les sol·licituds i altres escrits adreçats a la Societat, els quals haurà de tramitar.
b) Portar el registre de socis de la Societat i publicar-ho periòdicament.
c) Redactar la Memòria i les actes de les Juntes Generals i de les Juntes Directives, així com ressenyar els actes que se celebrin.
Per al millor compliment de les seves funcions podrà assistir-se de personal administratiu contractat.
d) La notificació obligatòria al Consell Permanent de l’IEC del programa mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les Juntes Directives.
e) En acabar cada curs, i per mediació de la secció corresponent, trametran al Secretari General de l’IEC la Memòria anual.
4. Tresorer.
Correspon al Tresorer:
a) Proposar l’import de les quotes i ocupar-se de la recaptació de les mateixes i d’altres fonts de finançament.
b) Pagar els rebuts autoritzats pel Secretari.
c) Portar els llibres i presentar la liquidació del pressupost i la proposta de pressupost per a l’exercici següent.
5. Vocals.
Els vocals de la Junta Directiva, a més de les funcions genèriques, exerceixen aquelles tasques que els encarrega especialment la Junta.

Secció 1a.- Òrgans de Govern
Art. 17è. Òrgans de Govern
1. El govern, règim, administració i representació de la Societat correspon, d’acord amb les competències que estableix el present Reglament:
— A la Junta General
— A la Junta Directiva
2. Els òrgans de govern actuaran amb caràcter col•legial i els socis exerciran sempre llurs funcions en benefici exclusiu de la Societat, amb plena independència.
Secció 2a.- De la Junta General
Art. 18è.- La Junta General
1. La Junta General és l’òrgan de govern i decisió màxima. Representa els interessos generals de la Societat.
2. Constitueixen la Junta General la totalitat de socis de la Societat.
3. A més de les facultats generals de govern, són competència específica de la Junta General les funcions següents:
a) El nomenament dels Vocals de la Junta Directiva així com la seva renovació abans del compliment del seu mandat.
b) L’aprovació i modificació dels Estatuts i del Reglament.
c) La dissolució i liquidació de la Societat.
d) L’aprovació de la gestió de la Junta Directiva, de la Memòria, dels Estats Financers, del pressupost, de les quotes i del programa d’activitats.
e) Qualsevol altre assumpte que se sotmeti a la seva consideració.
4. La convocatòria de la Junta General es trametrà per escrit a tots els socis amb una antelació mínima de quinze dies. La convocatòria expressarà l’ordre del dia, la data, l’hora i el lloc, tant en 1a. com en 2a. convocatòria.
5. La Junta General precisarà, per a la vàlida constitució en primera convocatòria, l’assistència de la majoria de socis. La Segona convocatòria serà vàlida sigui quin sigui el nombre d’assistents.
Degudament acreditada la seva identitat, els socis podran utilitzar  el vot per correu si aquest arriba a la seu abans de la celebració de la Junta. No s’admetrà estar representat per un altre soci ni per tercera persona.
6. Els acords de la Junta General s’adoptaran per majoria simple de vots dels assistents. En cas de dissolució de la Societat, en què es requerirà convocatòria per una quarta part dels socis i de dues terceres parts dels assistents.
Els acords adoptats vàlidament obliguen a tots els socis de la Societat.
7. La Junta General serà presidida pel president de la Societat o, en el seu cas, pel Vicepresident o pel Vocal de més edat.
Actuarà de Secretari la mateixa persona que ostenti aquest càrrec a la Junta Directiva.
8. La Junta General podrà ésser ordinària i extraordinària.
Se celebrarà una reunió anual ordinària cap a final o començament del curs acadèmic.
La Junta General podrà ésser convocada amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi convenient el President, després d’informar a la Junta Directiva, i també a petició d’una cinquena part dels socis de la Societat, se celebrarà com les ordinàries però només podran tractar-s’hi temes per a la resolució dels quals ha estat convocada.
Secció 3a.- De la Junta Directiva
Art. 19è.- Competència i composició.
1. La Societat serà regida i administrada per una Junta Directiva. Es l’òrgan executiu de la Societat i el componen un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i cinc vocals.
La Junta Directiva podrà comptar amb l’assistència de socis col•laboradors per dur a terme la seva tasca.
Aquests tindran dret a veu.
Si la Junta ho estima convenient podrà modificar-se la composició de la Junta Directiva quan es produeixi una renovació, la qual serà sotmesa a l’aprovació de la Junta General.
Art. 20è.- Mandat.
El mandat dels vocals de la Junta Directiva serà de quatre anys. Els vocals podran ser reelegits sempre que compleixin les condicions establertes.
La Junta Directiva serà renovada per meitat cada dos anys.
Art. 21è.- Vacants i substitucions. Les vacants que es puguin produir a la Junta Directiva en el transcurs del curs acadèmic, podran ésser cobertes a criteri de la Junta fins a la celebració de la propera Junta General.
La substitució de membres de la Junta es farà a criteri de la pròpia Junta.

Art. 22è.- Facultats. Les funcions dels membres de la Junta Directiva seran les habituals en els òrgans de direcció de les Societats i en concret:
a) Representar la Societat.
b) Resoldre l’admissió o incorporació a la Societat de nous socis.
c) Proposar l’import de les quotes, així com acceptar donacions i subvencions.
d) Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.
e) Convocar les Juntes Generals.
f) Designar Comissions o Comitès de treball.
g) Preparar el programa d’activitats i el pressupost.
h) Acordar les diferents propostes que calgui presentar a la resolució de la Junta General.
i) I tot allò que sigui necessari per al compliment dels acords de la Junta General i per a la consecució de la finalitat i objectius de la Societat.
Art. 23è.- Reunions. Per tal d’assolir els objectius de la Societat, la Junta Directiva es reunirà tantes vegades com creguin convenient la majoria dels socis i, en tot cas, sempre que sigui convocada pel President i com a mínim una vegada cada trimestre.
Els acords es prendran per majoria dels assistents i el President tindrà vot de qualitat.
Art. 24è.- Eleccions.
1. La Junta trametrà la convocatòria d’eleccions a cadascun dels socis de la Societat amb la suficient antelació a la data de celebració. La convocatòria especificarà el lloc, data i període de votació.
2. Tots els socis de la Societat poden presentar-se com a candidats. Les candidatures poden ésser individuals quan es tracta de cobrir un càrrec determinat o bé conjuntes quan són diversos els càrrecs a cobrir. S’han de presentar a la seu de la Societat adreçades al President i amb antelació mínima perquè pugui ésser comunicada als seus socis.
La Junta Directiva tindrà capacitat per presentar candidatures.
3. La votació serà directa, i secreta si així es desitja. La votació es podrà fer personalment o bé per correu. En aquest darrer cas només serà vàlida si es rep abans de l’escrutini.
4. La Mesa electoral la formaran el President i el Secretari, o bé qui els substitueixi si de cas es presentaven a reelecció i per un altre soci de la Societat d’entre els presents.
Els candidats podran designar interventors que s’incorporarien a la Mesa.
La nova Junta resultant prendrà possessió dels càrrecs una vegada celebrada la votació.

Art. 25è.- Funcions dels càrrecs de la Junta Directiva.
1. President.
Correspon al President:
a) La plena representació de la Societat davant qualsevol persona i entitat.
b) Presidir la Junta General i la Junta Directiva i tots els Comitès o Comissions de treball a les quals assisteixi. El seu vot serà de qualitat.
c) Les altres funcions que li siguin delegades i totes aquelles facultats no atribuïdes expressament a la Junta General o a la Junta Directiva.
d) Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
e) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
f) L’obligació d’informar, a la secció que correspongui, d’acord amb el delegat de l’IEC, de les activitats i funcionament de la Societat.
2. Vicepresident.
Correspon al Vicepresident de substituir al President en casos d’absència per qualsevol causa, així com d’exercir totes les funcions que aquest li delegui.
3. Secretari.
Correspon al Secretari:
a) Rebre les comunicacions, les sol•licituds i altres escrits adreçats a la Societat, els quals haurà de tramitar.
b) Portar el registre de socis de la Societat i publicar-ho periòdicament.
c) Redactar la Memòria i les actes de les Juntes Generals i de les Juntes Directives, així com ressenyar els actes que se celebrin.
Per al millor compliment de les seves funcions podrà assistir-se de personal administratiu contractat.
d) La notificació obligatòria al Consell Permanent de l’IEC del programa mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les Juntes Directives.
e) En acabar cada curs, i per mediació de la secció corresponent, trametran al Secretari General de l’IEC la Memòria anual.
4. Tresorer.
Correspon al Tresorer:
a) Proposar l’import de les quotes i ocupar-se de la recaptació de les mateixes i d’altres fonts de finançament.
b) Pagar els rebuts autoritzats pel Secretari.
c) Portar els llibres i presentar la liquidació del pressupost i la proposta de pressupost per a l’exercici següent.
5. Vocals.
Els vocals de la Junta Directiva, a més de les funcions genèriques, exerceixen aquelles tasques que els encarrega especialment la Junta.

Agenda
nov.
23
Dt
18:00 Conferència “Mercat de Treball i...
Conferència “Mercat de Treball i...
nov. 23 @ 18:00 – 19:30
Conferència "Mercat de Treball i territori a Catalunya"
Activitat en format híbrid, virtual a través de la plataforma Zoom i presencial, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. Programa de l’acte: – 18.00 h Presentació de l’acte, a càrrec[...]

Administra