Premi ofert a la millor obra, treball, tesi doctoral o estudi sobre infraestructures, des de les perspectives econòmica, històrica, financera o social, publicat o inèdit. L’objectiu és reconèixer i estimular els esforços per a una millor investigació en el camp de les infraestructures.

El premi pot recaure en persones tant de dins com de fora de les terres de llengua i cultura catalanes i es poden presentar en català, espanyol o anglès.

La candidatura al premi pot ser proposada per la mateixa persona interessada, en nom seu o mitjançant la nominació feta per terceres persones.

Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia, que, constituïda en comitè ad hoc, en seleccionarà un màxim de cinc. Un cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituirà el jurat que l’ha d’adjudicar, que estarà format pel president/a i el tresorer/a de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia, i cinc persones més de reconegut prestigi en el camp de les infraestructures. Les deliberacions del jurat són secretes i inimpugnables.

El jurat actua d’acord amb un sistema de votacions successives. En cadascuna d’elles, els set membres voten un nombre de candidatures igual a les que restin menys una, i la menys votada a cada ronda és eliminada, fins a arribar a la guanyadora. Si un membre del jurat no pot assistir a les votacions, pot delegar el seu vot en un altre membre del jurat. Els possibles empats entre candidatures menys votades es decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives dels membres del jurat.

Les propostes que vulguin optar al premi s’han d’adreçar a l’atenció de la Secretaria del Premi Miquel Biada i Bunyol (Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), a l’adreça electrònica sce@iec.cat.

La dotació del premi, que rep la col·laboració de l’Obra Social La Caixa, és de sis mil euros (6.000 €). Si el premi es declara desert, la Societat Catalana d’Economia pot destinar els diners a subvencionar un estudiós o estudiosa perquè prepari un treball d’investigació sobre infraestructures, sota la direcció d’un membre del jurat o de la Junta de Govern, el qual serà publicat per la Societat Catalana d’Economia.

Els membres del jurat i de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia no poden ser candidats al premi mentre exerceixen aquesta funció.

Termini d’admissió de candidatures: 29 de novembre de 2020, a les 13 hores