Junta

La Societat Catalana d’Estudis Històrics es regeix per l’Assemblea General de socis, que és l’òrgan sobirà de la Societat, i la Junta Directiva, formada pel president, el secretari, el tresorer, la responsable del Butlletí i sis vocals, tots ells, càrrecs renovables i electius.

El dia 22 de juny de 2016 se celebrà l’Assemblea General Ordinària de socis de la Societat en el transcurs de la qual es procedí a la renovació estatutària de la meitat de la junta.

Càrrecs de la Junta actual:

President:

 • Jaume Sobrequés i Callicó

Vicepresident i tresorer:

 • Alfred Pérez Bastardas

Secretari:

 • Santiago Izquierdo

Responsable del Butlletí:

 • Marta Prevosti i Monclús

Activitats Científiques, jornades, congressos i actes acadèmics:

 • Josep Maria Figueres i Artigues
 • Mercè Morales i Montoya
 • Tünde Mikes (Història moderna)
 • Joaquim Nadal i Farreras (Història moderna i contemporània)
 • Josep M. Roig Rosich (Història contemporània)
 • Antoni Dalmau (Història del moviment social i del moviment obrer)
 • Antoni Iglesias Fonseca (Paleografia i diplomàtica)

 

Activitats programades

 • No hi ha novetats

Activitats

Administració