Estatuts

Els Estatus de la SCEHB van ser ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 16 de juny del 1995 (primera redacció), el 13 de desembre del 2010 (modificacions en els articles 16, 17 i 22) i el 16 de maig del 2019 (modificació dels articles 22 i 23).

Document complet «Els Estatuts» en pdf

Títol I: Denominació. Naturalesa. Finalitat
Títol II: Àmbit. Seu. Organització
Títol III: Composició. Idiomes
Títol IV: Altes i baixes de membres
Títol V: Òrgans de govern: l’Assemblea General
Títol VI: Òrgans de Govern: la Junta de Govern
Títol VII: Modificacions dels Estatuts. Dissolució de la Societat