Estatuts

 

Article 1
La Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN) filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica té per finalitats:

Primera: El conreu de les diferents branques de la història de la moneda, de la medalla, dels objectes paramonetaris i, en general, de tot instrument intermedi emprat per a facilitar els intercanvis i les transaccions.

Segona: La promoció i l’assessorament en totes aquelles activitats que tendeixin al millor coneixement, estudi i difusió de la temàtica indicada.

Article 2
La Societat es regeix per aquests Estatuts, pel seu Reglament de règim interior i pels Estatuts i el Reglament de règim interior vigents de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 3
El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4
La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes.

El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Això no desdiu que en llurs publicacions pugui acollir col·laboracions en la llengua pròpia de cada autor. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta Directiva.

Article 5
Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 6
L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis numeraris que hi assisteixin.

La Junta General de socis es reuneix en convocar-la el president o en reclamar-la una tercera part dels socis. Ordinàriament s’ha de reunir una vegada l’any per tal d’aprovar els comptes de l’any anterior i el pressupost del que comença, i també cada quatre anys (o abans, en cas excepcional) per tal d’elegir o reelegir la Junta Directiva.

Article 7
La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea. La Junta Directiva estarà formada per president, vicepresident, secretari, tresorer i el nombre de vocals que la Junta estimi necessaris per a cobrir els objectius de la Societat i fins a un màxim de deu. El mandat de la Junta Directiva és quadriennal i reelegible per l’Assemblea General.

Les funcions de cada càrrec seran les següents:

President:
—Exercir la representació de la Societat.
—Convocar la Junta Directiva i l’Assemblea General.
—Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
—Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
—Informar la Secció de les activitats i el funcionament de la Societat, d’acord amb el delegat de l’IEC.

Vicepresident:
—Substituir el president en els casos d’absència o de delegació expressa.

Secretari:
—Elaborar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
—Elaborar, d’acord amb el president, l’ordre del dia de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
—Redactar les memòries anuals.
—Notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual d’activitats i els canvis que es produeixin en la Junta Directiva.
—Trametre al secretari general de l’IEC i per mitjà de la secció corresponent, la memòria anual.

Tresorer:
—Portar els comptes de la Societat.
—Gestionar i rebre el pagament de les quotes dels socis.
—Atendre els pagaments justificats.
—Preparar els estats de comptes per a les assemblees generals.

Vocals:
—Col·laborar en les tasques de la Societat segons els acords de la Junta Directiva.

Article 8
Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció Històrico-Arqueològica i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva, i serà el responsable davant de l’IEC de les publicacions i els actes públics de la Societat.

El delegat serà convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat i actuarà com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 9
La Societat disposarà d’un comitè de publicacions format per les persones designades per la Junta Directiva. Un de llurs membres serà el cap de publicacions.

 Article 10
Són socis numeraris de la SCEN els fundadors i els que ulteriorment siguin admesos. Per a ésser admès caldrà la presentació d’un currículum científic i l’aprovació en l’Assemblea General.

El soci s’obliga al pagament de la quota que s’estableixi i es compromet a assistir als actes organitzats per la Societat, i també a col·laborar en les seves publicacions periòdiques.

La Societat podrà elegir membres d’honor entre les persones que s’hagin distingit per l’eminència dels seus treballs científics en l’especialitat o per la col·laboració en les tasques de la SCEN. Els membres d’honor no estaran obligats al pagament de la quota.

La Junta Directiva podrà admetre socis col·laboradors que tindran dret a assistir als actes de la SCEN i rebre les seves publicacions, abonant la mateixa quota que els altres socis. El soci col·laborador no haurà de justificar un currículum científic, però no tindrà dret de vot ni d’elecció per als càrrecs de la Junta Directiva. També les institucions podran tenir el caràcter de socis col·laboradors.

La condició de soci numerari o col·laborador es perd per impagament de la quota després de dos anys o per actuacions contràries als objectius de la SCEN. En el segon cas, es caldrà la ratificació de l’Assemblea General.

Article 11
La Societat podrà organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius, i també crear els instruments i l’estructura necessaris per a realitzar-los.

Article 12
Constitueixen recursos de la Societat:

1. Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.
2. Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats i particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article 13
Un reglament de règim interior, aprovat per l’Assemblea General, regularà el funcionament de la Societat en allò que no estigui previst en els presents Estatuts.

Article 14
La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició de la majoria de socis numeraris de la Societat.

L’acord serà pres en Assemblea General extraordinària, però no tindrà efecte mentre deu socis numeraris acordin continuar la Societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

Article 15
Aquests Estatuts seran reformables en una assemblea general de socis convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, cal que compti amb el vot favorable de la majoria simple dels socis numeraris assistents i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 16
En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passaran a integrar-se a l’IEC.

Article 17
Aquests Estatuts, que substitueixen els que es redactaren en fundar-se la Societat, entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Estatuts aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics el 18 de maig de 1991 i ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 21 de maig de 1991.