Reglament de règim interior

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS NUMISMÀTICS, FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS
CATALANS

Preàmbul

L’article 13 dels estatuts de la SCEN (IEC) estableix: «Un reglament de règim interior,
aprovat per l’Assemblea General, regularà el funcionament de la Societat en allò que no estigui
previst en els presents Estatuts».
En constituir-se la SCEN, es redactà un primer reglament, que fou modificat el 3 de juny de
1993 i, posteriorment, el 28 de maig de 2013. Amb tot, aquell darrer text es limitava a recollir la
forma i els terminis per convocar l’Assemblea General i per elegir la Junta Directiva. Ara, davant la
necessitat d’ampliar l’abast del reglament a altres aspectes, es recullen aquelles disposicions i se
n’hi afegeixen de noves.

1. Periodització de les activitats
1.1. L’espai temporal usual de les activitats és l’any natural (de l’1 de gener al 31 de desembre),
que serà el que es contempli en la memòria de la SCEN. L’estat de comptes ha de tenir la
mateixa cadència.
1.2. L’Assemblea General s’ha de convocar després de l’1 de març i abans de finalitzar el mes
de juliol.

2. Elecció de càrrecs de la Junta Directiva
2.1. L’elecció de càrrecs de la Junta Directiva s’ha de fer a l’Assemblea General per votació
secreta i per majoria simple. El president pot fer els nomenaments de caràcter provisional
per a cobrir possibles vacants entre dues assemblees.
2.2. Per a la votació a l’Assemblea General són vàlides les delegacions de vot sempre que hagin
estat signades autògrafament pels socis numeraris. No es poden prendre acords a
l’Assemblea General que no estiguin inclosos a l’ordre del dia.
2.3. Les candidatures a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva s’han de presentar abans
del dia 1 de febrer. Poden fer propostes en aquest sentit tant la Junta Directiva com un
nombre mínim de deu socis numeraris. Les candidatures s’han de presentar a la secretaria
de la societat.
2.4. En cas de no presentar-se cap candidatura, decidirà l’Assemblea General. Si només es
presenta una candidatura, s’ha de considerar automàticament elegida.

3. Publicació de llibres
3.1. Una de les activitats principals de la SCEN és la publicació regular de llibres sobre
numismàtica, principalment de l’àmbit dels Països Catalans i de l’antiga Corona
Catalanoaragonesa. L’edició d’almenys un llibre anualment des de fa molts d’anys i el cost
que això suposa obliguen la SCEN a establir un protocol que ha de comprendre des de
l’elecció i l’aprovació de propostes fins a la impressió de la publicació.
3.2. La llengua dels llibres que editi la SCEN ha de ser el català, com consta a l’article 4 dels
estatuts. Tot i això, la Junta Directiva pot acordar, si ho considera convenient i amb l’acord
1
de l’autor, la inclusió en la mateixa obra d’altres texts (traduccions literals o resums) en
anglès per tal que l’obra assoleixi una major difusió.
3.3. L’autor d’un treball que s’interessi a publicar-lo en forma de llibre ha de fer una proposta
per escrit, que ha d’adreçar al president de la SCEN o al director de publicacions. La
proposta ha d’incloure, d’una banda, el text íntegre i totes les imatges o, en cas de no estar
acabat, una indicació del tema, de l’enfocament, de l’interès, de la pertinència, del nombre
aproximat de pàgines i d’altra informació que n’ajudi a entendre l’abast i l’extensió, així
com una llista orientativa de les despeses que cal preveure en l’edició (maquetació, retoc
fotogràfic, impressió, etc.). De l’altra, una acreditació documental dels ajuts públics o
privats que l’autor hagi pogut aconseguir per finançar, parcialment o totalment, l’edició.
3.4. El directiu de la SCEN que rebi la resposta l’ha de compartir amb la resta de membres de
la Junta Directiva. Aquest òrgan ha d’avaluar l’interès, la pertinència i la viabilitat de
l’edició del treball en forma de llibre imprès, així com el seu format (enquadernació,
qualitat del paper, impressió en color o blanc i negre, etc.) i la col·lecció de publicacions
en què s’ha d’encabir. En cas que la documentació presentada no resulti convincent o que
l’autor no accepti algun punt del dictamen que emeti la Junta Directiva, aquesta pot
rebutjar la publicació del treball.
3.5. Tenint present la trajectòria acadèmica de l’autor i l’interès de la publicació, la Junta
Directiva el pot eximir de presentar el projecte i el compromís d’ajut per fer front a
l’edició del llibre. Tanmateix, abans d’assumir la despesa de l’edició, la Junta Directiva ha
de decidir si el seu estat de comptes li permet fer-hi front.
3.6. Els membres de la Junta Directiva poden recolzar la proposta de sol·licitud d’ajut
informant favorablement sobre l’interès de la publicació. En aquest sentit, es pot fer un
escrit que poden signar el president i el responsable de publicacions, en nom de la Junta, i
que l’autor del treball pot adjuntar com aval científic en qualsevol convocatòria. La
proposta ha de quedar sotmesa a un calendari establert i el seu incompliment pot
comportar rebutjar la publicació sense perjudici per a la SCEN.
3.7. Un cop acordades les condicions de la publicació, l’autor ha de trametre el text final del
treball en format Word i les imatges que l’acompanyen al director de publicacions, qui pot
fer les consultes que consideri oportunes als membres de la Junta Directiva i a experts en
el tema que aborda el llibre. Una vegada superada la revisió, el director de publicacions ha
d’enviar el text al corrector, qui li pot fer a l’autor totes les consultes que consideri
pertinents. Un cop feta la correcció, el corrector ha de trametre el text final al maquetador,
qui en farà la maquetació. En cas de tenir algun dubte, el maquetador pot contactar amb la
persona autora per resoldre’l.
3.8. Un cop feta la maquetació, el maquetador n’ha de trametre la galerada a l’autor perquè en
faci la revisió dins d’un termini que s’ha d’adequar a l’extensió de l’obra. En cas de dubte,
el termini ha de ser acordat amb el director de publicacions. La persona autora s’ha
d’ajustar a aquest termini per donar el vistiplau final a la maquetació.
3.9. Els autors de llibres han de rebre les següents quantitats d’exemplars en paper:
– autor únic: 20 llibres.
– dos autors: 15 llibres cadascun.
– tres autors: 10 llibres cadascun.
3.10. En cas que l’autor d’un llibre en necessiti exemplars addicionals, se li ha d’aplicar un
descompte del 50% sobre el preu de venda públic, el mateix que s’aplica als distribuïdors.
3.11. En general, les publicacions editades o coeditades per la SCEN es distribueixen
gratuïtament entre els seus membres. Això no obstant, pel seu cost o per algun altre motiu,
la Junta Directiva pot decidir no fer aquesta distribució de franc i cobrar als membres de la
2
SCEN una quantitat aplicant, si ho considera convenient, un descompte mínim del 50%
sobre el preu de venda al públic que es determini.
3.12. En el moment de donar-se d’alta en la SCEN, el nou membre té dret a obtenir, de forma
gratuïta i a mode de benvinguda, un exemplar d’un dels llibres editats per la SCEN,
sempre que n’hi hagi un estoc suficient.

4. Presència a internet
4.1. La SCEN ha de procurar, d’acord amb els seus recursos humans i materials, mantenir una
presència digna a internet, especialment en les xarxes socials. Per aquesta tasca, ha de
procurar tenir en la seva Junta Directiva un vocal especialitzat en la gestió d’aquest àmbit,
qui ha de publicar preferentment notícies relacionades amb les activitats de la societat i
dels seus membres, així com enllaçar informació relacionada amb la numismàtica de
l’àmbit dels Països Catalans i de la Corona catalanoaragonesa.
4.2. Per dur a terme aquesta tasca, el vocal pot gaudir d’autonomia i d’iniciativa, i també pot
atendre les peticions i els suggeriments d’altres membres de la SCEN. Tot i això, sempre
pot consultar amb la resta de membres de la Junta Directiva la pertinència o la
conveniència de publicar o d’enllaçar una informació. De la mateixa manera, ha d’atendre
la petició d’eliminar una informació si un altre membre de la SCEN li ho demana, tot i que
ho pot consultar primer amb la Junta Directiva.
4.3. La Junta Directiva pot considerar la conveniència de contractar un servei de pagament per
fer-se més visible a internet.

5. Disposicions finals
5.1. Aquest reglament de règim interior pot ser modificat mitjançant un acord de l’Assemblea
General Extraordinària, que s’ha de convocar amb aquesta finalitat i sobre propostes
presentades per la Junta Directiva o bé avalades per un mínim de deu socis numeraris.
5.2. L’actual reglament anul·la i substitueix els que s’hagin redactat i aprovat amb anterioritat.