VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Jornades «De la teodicea a la història»

Dies i lloc: 3 i 4 de novembre de 2022, a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Universitat de Barcelona

Programa