XXXVII Trobades de Maó 2022

Activitats en curs
  • 19.10. - 21.10.2022 |
    XXXVII Trobades Científiques de la Mediterrània – Josep Miquel Vidal
    » Més informació «
Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 05/11/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Anunci de l’Olimpíada 2012

Benvolgut/da col·lega,

Tal com s´ha fet aquests darrers anys, a començaments del proper mes de febrer (la data inicialment prevista és el divendres 10) es celebraran a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona les proves de la fase local de l’Olimpíada Internacional de Física per tal de seleccionar els alumnes d’ensenyament secundari que representaran les universitats de Catalunya en la fase estatal organitzada per la Real Sociedad Española de Física. L’organització de la fase local és a càrrec de la Societat Catalana de Física.

Els centres que desitgin presentar els seus alumnes a les proves locals han de fer la inscripció abans del 8 de febrer de 2012 tot seguint les instruccions que trobareu a la URL http://scf.iec.cat/olimpiada . La fitxa, degudament emplenada, servirà de justificant de la inscripció i es recollirà el dia de la prova.

Atès el caràcter de la prova, convindria que féssiu una selecció prèvia, de manera que el nombre d’alumnes inscrits per centre quedi limitat a tres. Excepcionalment s’admetran més inscripcions si el nombre d’alumnes del centre ho justifica.

El lloc, dia i hora de realització de les proves els podreu trobar a la URL de la Societat Catalana de Física que s’ha indicat més amunt a partir del 15 de gener.

Pel que fa a la prova de la fase local, constarà de 3 o 4 problemes i algunes qüestions. Es preveu que la durada sigui d’unes tres hores. Se suposaran coneguts pels alumnes, al nivell dels textos de física del batxillerat, els temes següents: cinemàtica, dinàmica del punt, treball i energia, corrent continu, ones i camp gravitatori. Si es proposés algun exercici sobre un tema no inclòs en aquesta llista es donaria la informació addicional necessària. En aquest sentit, cal recordar que l’objectiu de les proves no és comprovar si els alumnes tenen un nivell mínim de coneixements sobre els diferents temes, sinó la comprensió de les lleis de la física, així com el grau de maduresa i creativitat. Podeu consultar els exercicis proposats els darrers anys en la URL de la Societat Catalana de Física.

Finalment, us volem recordar que els professors tutors dels alumnes seleccionats en les fases local i estatal de l’Olimpíada rebran un certificat acreditatiu que es pot emprar per a sol·licitar els crèdits de promoció docent.

Us preguem que doneu la màxima difusió a aquesta convocatòria i agraïm la vostra col·laboració per endavant.

Ben cordialment,

Comissió Organitzadora de les Olimpíades de Física
a les Universitats de Catalunya

19 de desembre de 2011