Sist. Internacional d’unitats
XXXV Trobades de Maó 2019

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Treballs de Recerca 2019

V Concurs Fotogràfic 2018
ACEF
Ofertes de Treball i Recerca

Última Oferta 16/03/2017

Diccionari de física

Any Internacional de la Llum

Samarreta SCF
Activitats en curs
  • No hi ha novetats

Oimpíada

Inscripció a l’Olimpíada 2012

Benvolgut participant,

Per tal de poder participar en l’Olimpíada de Física cal disposar d’unes dades que s’han d’omplir des d’aquestes pàgines. Per fer la inscripció, en primer lloc s’us demana la vostre adreça de correu, que utilitzarem per posar-nos en contacte amb vosaltres, si cal. Si més endavant necessiteu recuperar les vostres dades, el sistema us generarà una contrasenya que us serà enviada a l’adreça de correu que us identifica.

Es demanen dos tipus de dades; unes serveixen per conèixer el centre d’estudis i el professor de física del participant. Les altres són personals i han de permetre conèixer-lo i posar-se en contacte amb ell i/o amb la seva família.

Hi ha dades que són obligatòries, les assenyales amb *, i d’altres que només són còmodes per la gestió; encara que algunes d’aquestes esdevenen obligatòries per la participació en la fase espanyola.

Abans de seguir us demanen que tingueu a mà les següents dades:

• Nom i telèfon del centre d’estudis
• Adreça del centre d’estudis
• Universitat d’adscripció del centre per la selectivitat
• Nom del vostre professor de física
• La vostre adreça de correu electrònic, que és fa servir com identificador
• El vostre nom i cognoms
• El vostre número de mòbil
• NIF (o NIE pel cas d’estrangers)
• Adreça de la vivenda familiar
• Telèfon familiar de contacte

En primer lloc ens heu de fer saber el vostre centre i tutor. Si altres estudiants del centre han participat en l’Olimpíada en els darrers anys, és possible que les dades del centre i professor ja ens siguin conegudes, només haureu de confirmar-les. En cas contrari haureu d’introduir-les.

Les dades del centre d’estudis es poden aconseguir d’aquesta pàgina :

www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
de la Conselleria d’Educació. El procés d’inscripció intenta validar les dades per evitar errors; en cas de que trobi incoherències i pugui resoldre-les, us proposarà un altre valor que haureu de validar. Si no pot resoldre-les, us demanarà que torneu a introduir-la. Al acabar, sempre podreu guardar les dades tal com voleu.

Si tot va bé, el procés d’inscripció s’acaba generant una pàgina web que també haureu d’imprimir i portar signada el dia de la prova. També rebreu la confirmació per correu electrònic.

Si es detecta un problema greu, la mateixa aplicació s’encarrega d’avisar-nos per tal de resoldre el problema. Intentarem posar-nos en contacte amb vosaltres un cop resolt o bé proveu d’entrar de nou passats uns dies.

Per facilitar la participació, quan faltin pocs dies per la prova i sigui difícil poder resoldre incidències, l’aplicació us proposarà omplir un full, que haureu de baixar-vos, imprimir, omplir, signar i lliurar als membres de l’organització el dia 10 de febrer abans de començar les proves.

En cas de que us trobeu amb problemes, podeu adreçar-vos al webmaster: olimpiada.fisica.catalunya.gestio@gmail.com explicant el problema.

Us esperem el divendres, dia 10 de febrer de 2012 a les 3:00 de la tarda.
Cordialment,

La Comissió organitzadora

Envia missatge

Anunci de l’Olimpíada 2012

Benvolgut/da col·lega,

Tal com s´ha fet aquests darrers anys, a començaments del proper mes de febrer (la data inicialment prevista és el divendres 10) es celebraran a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona les proves de la fase local de l’Olimpíada Internacional de Física per tal de seleccionar els alumnes d’ensenyament secundari que representaran les universitats de Catalunya en la fase estatal organitzada per la Real Sociedad Española de Física. L’organització de la fase local és a càrrec de la Societat Catalana de Física.

Els centres que desitgin presentar els seus alumnes a les proves locals han de fer la inscripció abans del 8 de febrer de 2012 tot seguint les instruccions que trobareu a la URL http://scf.iec.cat/olimpiada . La fitxa, degudament emplenada, servirà de justificant de la inscripció i es recollirà el dia de la prova.

Atès el caràcter de la prova, convindria que féssiu una selecció prèvia, de manera que el nombre d’alumnes inscrits per centre quedi limitat a tres. Excepcionalment s’admetran més inscripcions si el nombre d’alumnes del centre ho justifica.

El lloc, dia i hora de realització de les proves els podreu trobar a la URL de la Societat Catalana de Física que s’ha indicat més amunt a partir del 15 de gener.

Pel que fa a la prova de la fase local, constarà de 3 o 4 problemes i algunes qüestions. Es preveu que la durada sigui d’unes tres hores. Se suposaran coneguts pels alumnes, al nivell dels textos de física del batxillerat, els temes següents: cinemàtica, dinàmica del punt, treball i energia, corrent continu, ones i camp gravitatori. Si es proposés algun exercici sobre un tema no inclòs en aquesta llista es donaria la informació addicional necessària. En aquest sentit, cal recordar que l’objectiu de les proves no és comprovar si els alumnes tenen un nivell mínim de coneixements sobre els diferents temes, sinó la comprensió de les lleis de la física, així com el grau de maduresa i creativitat. Podeu consultar els exercicis proposats els darrers anys en la URL de la Societat Catalana de Física.

Finalment, us volem recordar que els professors tutors dels alumnes seleccionats en les fases local i estatal de l’Olimpíada rebran un certificat acreditatiu que es pot emprar per a sol·licitar els crèdits de promoció docent.

Us preguem que doneu la màxima difusió a aquesta convocatòria i agraïm la vostra col·laboració per endavant.

Ben cordialment,

Comissió Organitzadora de les Olimpíades de Física
a les Universitats de Catalunya

19 de desembre de 2011