1. Objectius
La SCHCT enceta una línia editorial pròpia, sota l’aixopluc de l’Institut d’Estudis Catalans a partir de dos elements: contribuir al coneixement general de la història de la ciència, la tècnica i la medicina que ha tingut lloc en el seu àmbit d’acció i aprofitar la sòlida recerca que s’ha fet a la disciplina en les darreres tres dècades. L’objectiu és fer arribar aquesta recerca de manera més general i fluida al conjunt de la població a travès de la producció d’una col·lecció de llibres d’alta qualitat divulgativa i l’ús de les eines digitals.

La Comissió articula una col·lecció de llibres digitals (PDF, ePub, Mobi), amb  disseny regular, normalitzat, estable, i marca pròpia. Estableix un editor responsable que s’encarregarà de gestionar la cartera de sol·licituds, fer tasques d’edició i d’administració de cada projecte de llibre i si fos necessari de designar lectors externs.  Aquest editor negociarà amb l’IEC el model o maqueta del llibre digital per tal de fer-lo encabir en el model de llibre imprès que treballa l’IEC amb la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas).

 

2. Enviament de propostes
El termini anual per a recepció de propostes és el 15 de novembre, per a producció i publicació del llibre durant l’any següent.

Les propostes han d’incloure com a mínim: autor(s), títol, previsió d’entrega del manuscrit (durant la primera meitat de l’any de producció/publicació) i calendari de treball, esborrany de capítol introductori del llibre, taula de continguts raonada (amb indicació de continguts de cada capítol i de lògica de l’estructura del llibre), i explicació de l’espai editorial que cobriria el llibre (per ocupar un espai en el qual no existeixen obres publicades o sumar-se, complementar o emular obres ja existents).

Les sol·licituds s’han d’enviar a Josep Simon (josep.simon@uv.es)
Veure més avall les característiques que han de complir els manuscrits.

 

3. Política editorial i de producció:
Aquesta línia editorial es compon d’una col·lecció de llibres, de caràcter divulgatiu, fonamentada en la recerca del professional en història de la ciència, la tècnica i la medicina i orientada a un públic general.
Els llibres de la col·lecció s’han d’ajustar a les característiques següents:

1. Longitud del manuscrit: máxim 50.000 paraules.
2. Llengua: català, castellà o anglès. No es procedirà a cap traducció.
3. Aparell crític: El llibre no tindrà notes a peu de plana o final de text i haurà d’estar escrit en un estil narratiu conduent a arribar a un públic ampli, estant no obstant fonamentat en un treball de recerca rigorós.  No tindrà un índex de noms a final de text.
4. Configuració de pàgina: Es suggereix la inserció en algunes pàgines del llibre de quadres sinòptics o diagrames que expliquen o amplien informació concreta.
5. Imatges: Els autors proposaran les imatges que considerin adients i cercaran els drets de publicació corresponents en col·laboració amb la Comissió. Anàlogament al disseny de quadres informatius, es fomentarà la inclusió en el llibre d’alguns assaigs visuals, és a dir, imatges acompanyades d’un text explicatiu independent que completi o suplementi el text principal del llibre. Les imatges s’entreguen per separat i al text s’inclou referència del lloc on s’han d’integrar. Entregar també llistat separat d’imatges incloses amb referència a origen i drets d’autor.
6. Hipertextualitat: Atès el caràcter digital de la publicació, els autors podran treure tot el partit possible del model de treball de llibre hipertextual, amb referències actualitzades a altres materials de treball (bases de dades, bibliografies, imatges, webs, etc.).
7. Bibliografia: L’apartat bibliogràfic al final del llibre constituirà un exercici que vagi més enllà d’una simple relació de referències, tot desenvolupant un breu capítol sobre com saber-ne més del tema en qüestió.
8. Marges: superior i inferior 2,5 cm, esquerre i dret 3 cm.
9. Text normal: Times New Roman o Arial (preferiblement) / cos 12 / interlineat 1,5
10. Pàgines numerades (correlativament dins del mateix arxiu)

El manuscrit ha d’adaptar-se a les regles generals d’edició de l’Institut d’Estudis Catalans, que es poden consultar en detall ací

A partir de l’aprovació del calendari de treball, el comitè editorial encarregarà els llibres de la col·lecció als autors i se seguiran els tràmits següents:

  • Redacció acurada i seguiment de les normes editorials per part de l’autor
  • Lliurament del document en fitxers word/lliure office i pdf en els terminis pactats
  • Lectura de revisió general i d’estil per part del comitè editor
  • Lectura de correcció lingüística per part d’un professional acordat amb l’IEC o contractat per compte de la SCHCT
  • Tancament del manuscrit i enllac i difusió en el web de la SCHCT, tot enllaçant-lo amb la pestanya de publicacions de l’IEC.
  • Lliurament del document final al responsable de l’IEC que tramita amb la UNE la disponibilitat del llibre en format imprès.
  • El comitè editor, juntament amb l’IEC, negociaran l’obtenció dels números d’ISBN adients segon el format i el dipòsit legal de cada llibre.

 

4. Política de difusió i distribució
La col·lecció té un caràcter digital i utilitzarà els canals estables de comunicació i difusió a Internet mitjançant les pàgines web de la SCHCT, de l’IEC i de l’UNE. Els llibres es podran descarregar de manera gratuïta en aquestes pàgines d’Internet.

Per a cada llibre s’estableix un pla particular de difusió  mitjançant llistes de mailing digitals, així com la tramesa a revistes, biblioteques i institucions nacionals i internacionals. Es faran també presentacions de la col·lecció i de les seves novetats editorials en el context dels Col·loquis, les Trobades i les Jornades d’Història de la Ciència i l’Ensenyament de la SCHCT.

Els llibres podran ser impresos a demanda, a partir d’un cost, pactat amb l’IEC-UNE. La SCHCT es compromet a la impressió d’un nombre mínim de 10 exemplars que seran distribuïts prioritàriament entre les principals biblioteques universitàries i públiques de l’àrea catalano-valencià-balear. La comissió buscarà també desenvolupar acords de distribució i difusió amb els ajuntaments, les xarxes regionals de biblioteques públiques i les xarxes escolars de l’àmbit catalano-valencià-balear.

 

5. Finançament de la col·lecció
La col·lecció de llibres no persegueix una finalitat lucrativa per a la SCHCT. La col·lecció es finança, a parts iguals, amb els fons procedents dels ajuts anuals de l’IEC en matèria de publicacions a la SCHCT i amb els fons aportats per la mateixa SCHCT. Es planteja, de manera inicial, un pressupost anual total de 4.000€, amb l’objectiu de produir almenys 2 llibres per any.

La SCHCT proposa destinar un pagament de 600€ a cada autor, fins un màxim de dos autors per publicació, i d’una quantitat pactada en els casos de llibres coordinats i de múltiples autors, un cop es publiqui el llibre. També acorda que aquests diners se sufragaran, en part, a partir del percentatge que la SCHCT cobri per la impressió en línia de cada llibre.

Piulades de la SCHCT
XII ESCOLA EUROPEA DE PRIMAVERA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA DIVULGACIÓ

XVII TROBADA SCHCT 2022

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica