SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Primer acord

L’Assemblea General de la SCM, reunida el 3 de juny de 2003, i d’acord amb el conveni de cessió de béns i documents de l’Associació 3ecm, va aprovar que el romanent del Congrés, que a 31 de desembre de 2002 era de 102.372,90 euros i que a partir de la data esmentada es denomina “Fons de promoció d’activitats de la SCM”, es destinés al finançament d’activitats noves de la SCM i a la promoció d’activitats d’ensenyament o de recerca de les institucions o grups de treball de Catalunya, sempre que beneficiïn a la comunitat matemàtica catalana i que s’adiguin als objectius de la SCM.

Sempre que sigui possible es buscarà finançament alternatiu o complementari per a aquestes activitats. Les propostes d’activitats hauran de ser aprovades per la Junta Directiva de la SCM. Cada any, la Junta Directiva informarà l’Assemblea General de les activitats organitzades amb el Fons, detallant les quantitats destinades a cada activitat i explicitant la gestió financera del romanent.

Segon acord

L’Assemblea General de la SCM, reunida el 29 de juny de 2005, va adoptar els criteris següents sobre finançament d’activitats que no siguin pròpies de la SCM (s’anomenaran “externes”) a càrrec del Fons de promoció d’activitats:

a) Les activitats externes podran rebre una subvenció màxima de 1.500 € cadascuna, llevat de casos excepcionals degudament justificats.

b) Les peticions de subvencions per a activitats externes seran avaluades pel Comitè Científic o pel Comitè d’Ensenyament de la SCM, segons correspongui, en aquells casos on es qüestioni el nivell científic o acadèmic de l’activitat per part d’algun membre de la Junta.

c) Les peticions de subvencions que siguin presentades per la Junta Directiva de la FEEMCAT seran aprovades de manera automàtica fins a un màxim de 2.000 € anuals.

d) Es podran subvencionar activitats (congressos, cursos, etc.) organitzades per persones o entitats de l’àmbit d’actuació de la SCM que fixin una quota especial per als socis de la SCM. L’import de la subvenció es determinarà en cada cas, segons l’import de la rebaixa i segons les necessitats econòmiques de l’activitat.

Relació d’activitats subvencionades

Les activitats externes que han estat subvencionades o per a les quals s’ha aprovat una subvenció són les següents, per ordre cronològic:

— XI Encuentro de Topología (Barcelona, 12 i 13 de març de 2004)
— Sessió de geometria algebraica al congrés MAT.ES (València, 31 de gener a 4 de febrer de 2005)
— 4t Congrés de la Societat Europea de Recerca en Educació Matemàtica (Sant Feliu de Guíxols, 17 a 21 de febrer de 2005)
— Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics II (Barcelona, 15 a 18 de juny de 2005)
— Primeras Jornadas de Teoría de Números (Vilanova i La Geltrú, 30 de juny a 2 de juliol de 2005)
— Winter School on Commutative Algebra and Applications (Barcelona, 30 de gener a 3 de febrer de 2006)
— Gödel Centenary Day (Barcelona, maig de 2006)
— Geometric and Asymptotic Group Theory with Applications (Manresa, setembre de 2006)
— Barcelona Analysis Conference (Barcelona, setembre de 2006)
— Topologia de les varietats algebraiques complexes (L’Alguer, setembre de 2006)
— Eurocrypt (Barcelona, 2007)
— Advanced Course on Quasideterminants and Universal Localization (Bellaterra, gener de 2007)
— Advanced Course on Analytic and Probabilistic Techniques in Combinatorics (Bellaterra, gener de 2007)
— Congrés Nedds: Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems (L’Amella de Mar, juny de 2007)
— Congrés Internacional 300 Aniversari Leonhard Euler (Barcelona, setembre de 2007)
— Primer Workshop Sard-Català de Lògiques Algebraiques i Borroses (Càller, octubre de 2007)
— Algebraic Methods for Dynamical Systems (Barcelona, febrer de 2008)
— Dynamical Systems and Topology (Girona, abril de 2008)
— VI Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica (Lleida, juliol de 2008)
— Internacional meeting on Mathematical Fuzzy Logic and Soft Computing (Barcelona, novembre de 2008)
— L’Àlgebra a la península Ibèrica en el segle XVI. Pedro Núñez (1502-1578), (Barcelona, gener 2009)
— Olimpíada Matemàtica Espanyola 2009, (Sant Feliu de Guíxols, març de 2009)
— Workshop: Higher rank L-functions of: Theory and Computations, (Benasque, juliol de 2009)
— Emerging Topics in Dynamical Systems and Partial Differential Equations (DSPDEs’10), (Barcelona, juny de 2010)
— Jornada temàtica: “Mathematics and computer” i worskhop “Sage days”, (Bellaterra, juny de 2009)
— XIV JAEM 2009 (Jornadas para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, (Girona, juliol de  2009)
— III Congrés Internacional sobre la Teoria Antropològica del Didàctic, (Sant Hilari Sacalm, gener de 2010)

Twitter