Agenda d'esdeveniments
Administració

Estatuts

D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana de Pedagogia.

Article 1
La Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat propugnar, impulsar i aplegar l’alta investigació educativa en les terres de llengua i cultura catalanes, així com defensar el seu caràcter genuí.

Article 2
El domicili de la Societat Catalana de Pedagogia és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 3
El català serà la llengua pròpia de la Societat Catalana de Pedagogia. Serà usada en tots els actes, treballs i publicacions de la Societat.

Article 4
Seran socis de la Societat els pedagogs catalans i els qui hagin estat admesos a la Societat segons el Reglament interior.

Article 5
La Societat serà regida per una junta de govern composta per un president, un o diversos vicepresidents, el secretari, el tresorer i el director de publicacions i per l’Assemblea General de socis.

La Junta de Govern en serà l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i l’Assemblea General en serà l’òrgan sobirà.

El president, a més de les seves funcions específiques assistirà amb veu i vot a les reunions de la Secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans; serà membre de la Comissió de Societats Filials i té l’obligació d’informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, a la Secció que correspongui de les activitats i funcionament de la Societat.

El secretari, a més de les seves funcions específiques, tindrà l’obligació de notificar al Consell  Permanent de l’IEC el programa mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les juntes de govern, i en acabar cada curs, i per mitjà de la Secció corresponent, trametrà al secretari general de l’IEC la memòria anual.

Article 6
L’Assemblea General de Socis es reunirà segons convocatòria del president o d’una tercera part dels socis, una vegada l’any.

Article 7
La Societat tindrà cura d’elegir un Comitè de Publicacions, format per un director i diversos secretaris-redactors. El Comitè es regirà segons acords de l’Assemblea.

Article 8
Aquests Estatuts seran reformables en Assemblea General extraordinària de socis, mitjançant el vot favorable de les dues terceres parts dels socis de la Societat i l’aprovació de l’Institut d’Estudis Catalans per majoria absoluta.

Article 9
La dissolució de la Societat podrà ésser acordada en una Assemblea General extraordinària, però no tindrà efecte mentre set socis acordin continuar la Societat i sigui aprovat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 10
En cas de dissolució, la documentació i les propietats de la Societat passaran a l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 11
L’Assemblea General extraordinària podrà aprovar per majoria de vots presents el Reglament que regularà el funcionament de la Societat. La Societat es regirà, també, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1988) i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988).

Article 12
Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta de Govern, i serà el responsable davant l’IEC de les publicacions i actes públics de la Societat. El delegat serà convocat a les reunions de la Junta de Govern de la Societat Filial i actuarà com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Estatuts aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana de Pedagogia el 6 de juny de 1991 i ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 28 de juny de 1991.

Altres activitats
 • 01.11. - 20.07.2019 |
  Comissió FEM L’ESCOLA PLURILINGÜE – llibre coral
  » Més informació «
 • 14.11. - 30.06.2019 |
  Acreditació pedagògica dels museus
  » Més informació «
 • 10.05. - 30.06.2019 |
  EDUBARÒMETRE DE FUNDACIÓ BOFILL – PER L’EDUCACIÓ RESPONC
  » Més informació «
 • 01.09. - 10.07.2019 |
  Reforma Estatuts SCP
  » Més informació «
 • 01.09. - 30.06.2019 |
  Declaració de la Societat Catalana de Pedagogia – L’escola catalana, avui plurilingüe
  » Més informació «

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Activitats
comptador

1