SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

El Jurat del premi Emmy Noether 2016 ha estat format pels professors:

Àngel Jorba, Universitat de Barcelona
Xavier Mora (Secretari), Universitat Autònoma de Barcelona
Pere Pascual, Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Quer (President), Universitat Politècnica de Catalunya
Josep Lluís Solé, Universitat Autònoma de Barcelona

La resolució és la següent:
Un cop examinats i valorats els treballs de fi de grau presentats al Premi Noether, i fetes les reunions oportunes per posar en comú, comentar, deliberar i discutir sobre els mèrits i aportacions de cadascun d’ells, el jurat del premi vol, en primer lloc fer constar el següent:
S’han rebut 25 treballs dins del termini fixat en la convocatòria. Els membres del Jurat volem que consti la magnífica impressió que ens han fet la pràctica totalitat dels treballs presentats. Havent estat tots nosaltres membres de tribunals de TFG a les nostres Universitats en diverses ocasions se’ns fa evident que aquí ens ha arribat només una selecció dels millors, tot i que segur que n’hi havia altres de comparables que -per desconeixement del premi o per altres motius- els autors no han presentat al premi Noether. Ens congratulem que els Graus en Matemàtiques de les Universitats Catalanes produeixin en un breu període de temps tants titulats amb l’excel·lent nivell que es fa palès als seus TFG.

Tot i ser un tòpic, en aquest cas és del tot cert que ens ha costat moltíssim prendre una decisió i escollir els treballs que rebran el Premi Noether, ja que un bon nombre dels treballs tenen el nivell i la qualitat que els podria fer mereixedors del premi. Finalment hem hagut d’escollir treballs excel·lents que creiem són prou representatius del magnífic nivell mitjà, havent de deixar-ne d’altres que també ens semblaven excepcionals.

També ha dificultat notablement la nostra tasca la gran diversitat de temes, els diferents objectius que es persegueixen, i fins i tot les diferències notables en extensió. El nivell de les matemàtiques és en general molt alt, arribant molt més lluny del que s’explica en els cursos del grau; en alguns casos l’estudiant s’inicia en temes propers a la recerca; molts treballs tenen una component computacional important; alguns són de caire multidisciplinar amb aplicacions a la física, biologia, economia, o altres ciències; hi ha aportacions originals, etc.

S’han tingut en compte les normatives i recomanacions de les diferents Universitats sobre les característiques del TFG; en particular, la seva extensió.

Si haguéssim de fer una recomanació de cara al futur, seria que, tot i que el contingut dels treballs és en general excel·lent, la forma en alguns casos és millorable. De vegades caldria una correcció del text, sigui aquest en català, en anglès o en castellà. També s’agrairia en alguns casos cenyir-se als usos habituals en matemàtiques en materia de referències, citacions, etc. i especificar millor quines parts del treball són simplement re-el·laboració de textos de la bibliografia (amb referència explícita) i on hi ha aportacions o punts de vista originals, i en aquest cas quina és exactament aquesta aportació.

Finalment, el jurat del Premi Noether 2016 acorda atorgar dos primers premis ex-aequo i una menció, als treballs següents:

Premi ex-aequo al treball “Hausdorff Dimension of the Fractional Brownian Motion” de l’estudiant Aitor Nicolàs Azemar Carnicero, del Grau en Matemàtiques de la UAB, amb tutor el Prof. Frederic Utzet.

Premi ex-aequo al treball “Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture” de l’estudiant Óscar Rivero Salgado, del Grau en Matemàtiques de la UPC, amb tutor el Prof. Víctor Rotger.

Menció al treball “Generalizations of the Hexagramme Mystique” de l’estudiant Sergi Baena i Miret, del Grau en Matemàtiques de la UB, amb tutor el Prof. Joan-Carles Naranjo.

Twitter