SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La Societat Catalana de Matemàtiques manté acords de reciprocitat amb un cert nombre de societats matemàtiques. En general, aquests acords preveuen l’intercanvi d’informació, la promoció o participació en iniciatives d’interès comú, així com el facilitar als socis d’una de les societats la participació en les activitats de l’altra. En gairebé tots els casos permeten que un soci de la SCM es faci soci de l’altra societat amb una quota reduïda i a la inversa. Per als membres ordinaris d’altres societats, la quota per a esdevenir membre de la SCM és el 50% de la quota ordinària.

A continuació resumim els avantatges dels acords vigents per als socis ordinaris de la SCM. Per a més informació, podeu escriure a la Secretaria de la SCM.

American Mathematical Society (AMS)

http://www.ams.org.
— Socis en règim de reciprocitat, si es resideix fora dels EEUU. La quota actual de l’AMS per a aquest tipus de socis és de 76 $ per any.

Česká Matematická Společnost (Societat Matemàtica Txeca)

http://cms.jcmf.cz/index.html.en.
— Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50% de la quota ordinària.

European Mathematical Society (Societat Matemàtica Europea)

http://www.euro-math-soc.eu
— Socis en règim de reciprocitat. Quota anual per al curs 2007-2008: 22 euros

Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT)

http://www.feemcat.org.
— Els socis de la SCM rebran el mateix tractament que els socis de les societats federades a la FEEMCAT pel que fa a l’assistència a les seves jornades, i poden rebre les publicacions de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya adreçant-se per escrit a la Secretaria de la mateixa.

Societat Balear de Matemàtiques (SBM-XEIX)

http://www.xeix.org/
— Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50% de la quota ordinària.

Societat Catalana d’Estadística (SCE)

http://www.socestadistica.org/
— Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50% de la quota ordinària.

Real Sociedad Matemática Española (RSME)

http://www.rsme.es
— Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 23,50 euros.

Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)

http://www.seio.es/.
— Socis en règim de reciprocitat. Quota anual una secció: 44 euros, les dues seccions 57 euros.

Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA)

http://www2.uca.es/huesped/sema/drupal/.
— Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50% de la quota ordinària.

Société Mathématique de France (SMF)

http://smf.emath.fr.
— Socis en règim de reciprocitat, si es resideix fora de França. Quota per a l’any 2006: 35 euros.

The Australian Mathematical Society (AustMS)

http://www.austms.org.au
— Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50% de la quota ordinària.

Sociedad Matemática Mexicana (SMM)

http://smm.org.mx
— Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50% de la quota ordinària.

Twitter